Privacyverklaring

Verwerken persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 02-05-2018.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

MIDDELHUIS & DE WIT B.V., KvK 84035722
Honte 2, 4371 JA Koudekerke, 0630994769, mail@mwago.nl

MIDDELHUIS & DE WIT B.V. verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden, bijvoorbeeld de werkgever, arbodienst of andere betrokkenhulpverleners, in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

MIDDELHUIS & DE WIT B.V. verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Factuurgegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Functie, contracturen
 • Inhoud van communicatie
 • Algemeen welzijn

Doeleinden

MIDDELHUIS & DE WIT B.V. verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienst,- en hulpverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienst,- en hulpverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Op de juiste manier verwijzen naar derden.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat MIDDELHUIS & DE WIT B.V. hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt en effectief mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienst,- en hulpverlening aan werknemer en werkgever;
 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan MIDDELHUIS & DE WIT B.V. persoonsgegevens uitwisselen. MIDDELHUIS & DE WIT B.V. kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze (e-mail en registratie) systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer MIDDELHUIS & DE WIT B.V. aan een wettelijke verplichting moet voldoen. MIDDELHUIS & DE WIT B.V. zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Dit wordt in het mate van het mogelijke voorkomen.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

MIDDELHUIS & DE WIT B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat MIDDELHUIS & DE WIT B.V. zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Tot twee jaar na het afronden en afsluiten van de hulpverlening, worden de gebruikte persoonsgegevens bewaard.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft MIDDELHUIS & DE WIT B.V. passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering

Wij maken analyses van de algemene (geanonimiseerde) informatie die wij over u verzamelen (oa. tijdens de evaluatie). Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en voor onze verantwoording aan opdrachtgevers door middel van rapportages.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten

U heeft het recht om MIDDELHUIS & DE WIT B.V. een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u MIDDELHUIS & DE WIT B.V. verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

MIDDELHUIS & DE WIT B.V.

Chiara Middelhuis
Honte 2
4371 JA Koudekerke
Per per e-mail naar mail@mwago.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door MIDDELHUIS & DE WIT B.V., laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 02-05-2018.

MIDDELHUIS & DE WIT B.V. kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.