Disclaimer

Informatie op de website

Hoewel de informatie op de MIDDELHUIS & DE WIT B.V. website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en MIDDELHUIS & DE WIT streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan MIDDELHUIS & DE WIT B.V. geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Bezoekers van de website van MIDDELHUIS & DE WIT B.V. kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties en prijzen op de website. MIDDELHUIS & DE WIT B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door MIDDELHUIS & DE WIT B.V. op de website gepubliceerde informatie.

Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MIDDELHUIS & DE WIT B.V.

Hoewel MIDDELHUIS & DE WIT B.V. ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan MIDDELHUIS & DE WIT B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden.

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van MIDDELHUIS & DE WIT B.V. wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

E-mail berichten

E-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). De informatie in het e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn. Indien het e-mailbericht niet aan u gericht is, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

MIDDELHUIS & DE WIT B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie die voortvloeit uit elektronische verzending. MIDDELHUIS & DE WIT B.V. is, mede op die grond, op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van een e-mailbericht.